لیست قیمت فرانتک
كد كالا/خدمت عنوان كالا/خدمت في
۱۳۵۰ ديسك و صفحه و بلبرينگ پرايد FRANTEC ۸۴۲,۰۰۰
۴۰۰۲۵۰ ميل لنگ پيكان FRANTEC ۱,۳۹۰,۰۰۰
۴۰۰۲۹۳ واشر درب سوپاپ پيكان FRANTEC ۵۷,۰۰۰
۴۰۱۲۱۲ واتر پمپ پيكان FRANTEC ۳۱۸,۰۰۰
۴۰۱۲۸۰ ترموستات پيكان ۷۴ درجه FRANTEC ۶۴,۰۰۰
۴۰۱۲۸۱ ترموستات پيكان ۸۲درجه FRANTEC ۶۴,۰۰۰
۴۰۱۳۰۴ درجه داخل باك اردي ROA FRANTEC ۱,۱۴۰,۰۰۰
۴۰۲۱۰۱ واير شمع پيكان انژكتور FRANTEC ۱۶۹,۰۰۰
۴۰۲۱۰۲ واير شمع پيكان كاربوراتور FRANTEC ۱۱۴,۰۰۰
۴۰۲۱۰۳ شمع كاربوراتوري ۶۰۰LS FRANTEC ۳۲,۵۰۰
۴۰۲۲۵۱ دنده استارت پيكان FRANTEC ۱۴۷,۰۰۰
۴۰۲۲۶۰ اتوماتيك استارت پيكان FRANTEC ۲۸۹,۰۰۰
۴۰۲۴۰۰ لامپ گازي سه خار گرد پيكان۶۰/۵۵ H4 FRANTEC ۳۹,۵۰۰
۴۰۲۴۰۱ لامپ گازي گرد ۱۰۰/۹۰ (پيكان ) H4 FRANTEC ۴۲,۵۰۰
۴۰۲۷۶۰ دسته راهنما پيكان FRANTEC ۱۹۷,۰۰۰
۴۰۲۹۶۰ تيغه پيكان FRANTEC ۵۶,۰۰۰
۴۰۳۸۸۷ صفحه كلاچ پيكان FRANTEC ۴۱۷,۰۰۰
۴۰۳۸۸۸ ديسك كلاچ پيكان FRANTEC ۶۳۷,۰۰۰
۴۰۳۹۸۲ بلبرينگ كلاچ پيكان FRANTEC ۱۳۳,۰۰۰
۴۰۵۵۳۰ لنت جلو پيكان FRANTEC ۱۷۷,۰۰۰
۴۰۵۵۳۲ لنت عقب پيكان FRANTEC ۳۱۳,۰۰۰
۴۰۵۵۸۰ بلبرينگ چرخ جلو پيكان بزرگ FRANTEC ۵۹,۰۰۰
۴۰۵۵۸۱ بلبرينگ چرخ جلو پيكان كوچك FRANTEC ۴۹,۰۰۰
۴۰۵۵۹۰ بلبرينگ چرخ عقب پيكان FRANTEC ۱۲۱,۰۰۰
۴۰۶۵۲۲ كمك عقب پيكان FRANTEC ۳۱۹,۰۰۰
۴۰۶۷۵۷ كمك جلو پيكان سواري FRANTEC ۴۶۹,۰۰۰
۴۰۶۷۶۰ كمك جلو پيكان (وانتي) FRANTEC ۴۶۹,۰۰۰
۴۰۷۲۰۰ كاسه نمد عقب گيربگس پيكان FRANTEC ۱۷,۰۰۰
۴۰۷۲۰۱ كاسه نمد جلو ميل لنگ پيكان FRANTEC ۱۵,۰۰۰
۴۰۷۲۰۲ كاسه نمد پنيون پيكان FRANTEC ۱۶,۰۰۰
۴۰۷۲۰۳ كاسه نمد عقب ميل لنگ پيكان FRANTEC ۳۵,۰۰۰
۴۰۷۲۰۴ كاسه نمد جلو گيربگس پيكان FRANTEC ۱۳,۰۰۰
۴۱۰۱۰۰ تسمه تايم پرايد ۱۰۷ FRANTEC ۱۵۷,۰۰۰
۴۱۰۱۰۱ تسمه دينام پرايد ۹/۵*۹۰۰ FRANTEC ۵۳,۰۰۰
۴۱۰۱۰۲ تسمه كولر پرايد A34 FRANTEC ۶۲,۰۰۰
۴۱۰۱۰۵ بلبرينگ تسمه تايم پرايد FRANTEC ۱۲۹,۰۰۰
۴۱۰۲۱۰ واتر پمپ پرايد FRANTEC ۳۶۵,۰۰۰
۴۱۰۲۴۰ ميل لنگ پرايد FRANTEC ۱
۴۱۰۲۶۰ واشر درب سوپاپ پرايد FRANTEC ۵۷,۰۰۰
۴۱۰۲۶۵ واشر سر سيلندر پرايد FRANTEC ۷۹,۰۰۰
۴۱۰۲۸۰ ترموستات پرايد ۷۴ درجه FRANTEC ۷۲,۰۰۰
۴۱۰۲۸۱ ترموستات پرايد ۸۲درجه FRANTEC ۷۲,۰۰۰
۴۱۱۹۵۰ پمپ بنزين انژكتور پرايد FRANTRC ۲۷۹,۰۰۰
۴۱۲۱۰۱ واير شمع پرايد انژكتور ساژم FRANTEC ۱۶۵,۰۰۰
۴۱۲۱۰۲ واير شمع پرايد كاربوراتور FRANTEC ۱۵۷,۰۰۰
۴۱۲۱۰۳ واير شمع پرايد انژكتور زيمنس FRANTEC ۱۷۸,۰۰۰
۴۱۲۱۴۰ بوق پرايد FRANTEC ۹۴,۰۰۰
۴۱۲۲۶۲ اتوماتيك استارت پرايد FRANTEC ۲۶۹,۰۰۰
۴۱۲۷۰۳ سنسور اكسيژن زيمنس FRANTEC ۶۲۷,۰۰۰
۴۱۲۹۶۰ تيغه پرايد FRANTEC ۵۹,۰۰۰
۴۱۲۹۷۰ دسته راهنما پرايد FRANTEC ۳۷۹,۰۰۰
۴۱۳۵۶۷ سه شاخه پلوس پرايد ۱۹خار FRANTEC ۹۸,۰۰۰
۴۱۳۵۶۸ سه شاخه پلوس پرايد ۲۰ خار FRANTEC ۹۸,۰۰۰
۴۱۳۵۶۹ سر پلوس سمت گيربگس پرايد ۱۹خار FRANTEC ۴۱۸,۰۰۰
۴۱۳۵۷۰ سر پلوس پرايد ۱۹ خار FRANTEC ۳۷۹,۰۰۰
۴۱۳۵۷۱ سر پلوس سمت گيربگس پرايد ۲۰ خار FRANTEC ۴۱۸,۰۰۰
۴۱۳۵۷۲ سر پلوس پرايد ۲۰ خار FRANTEC ۳۷۹,۰۰۰
۴۱۳۵۷۳ پلوس كامل كوتاه پرايد FRANTEC ۱,۱۰۰,۰۰۰
۴۱۳۵۷۴ پلوس كامل بلند پرايد FRANTEC ۱,۱۵۰,۰۰۰
۴۱۳۵۸۰ سر پلوس پرايد ۲۰ خار ABS FRANTEC ۴۳۹,۰۰۰
۴۱۳۵۸۱ سر پلوس پرايد ۱۹ خار ABS FRANTEC ۴۳۹,۰۰۰
۴۱۳۵۹۰ پلوس كامل بلند پرايد ABS FRANTEC ۱,۱۹۰,۰۰۰
۴۱۳۵۹۱ پلوس كامل كوتاه پرايد ABS FRANTEC ۱,۱۴۰,۰۰۰
۴۱۳۸۸۷ بلبرينگ كلاچ پرايد FRANTEC ۱۱۴,۰۰۰
۴۱۵۵۲۰ لنت جلو پرايد FRANTEC ۱۶۵,۰۰۰
۴۱۵۵۳۰ لنت عقب پرايد FRANTEC ۱۸۴,۰۰۰
۴۱۵۵۷۳ بلبرينگ چرخ جلو پرايد ۱۴۱ FRANTEC ۱۵۵,۰۰۰
۴۱۵۵۷۴ ديسك چرخ جلو پرايد FRANTEC ۲۷۸,۰۰۰
۴۱۵۵۷۶ بلبرينگ چرخ جلو پرايد ۱۴۱ جديد FRANTEC ۱۷۵,۰۰۰
۴۱۵۵۸۰ بلبرينگ چرخ جلو پرايد FRANTEC ۸۷,۰۰۰
۴۱۵۵۸۱ بلبرينگ چرخ عقب پرايد بزرگ FRANTEC ۵۹,۰۰۰
۴۱۵۵۸۲ بلبرينگ چرخ عقب پرايدكوچك قديم۱۱۷۴۹ FRANTEC ۴۹,۰۰۰
۴۱۶۸۲۲ كمك جلو تيبا FRANTEC ۶۸۹,۰۰۰
۴۱۶۸۲۴ كمك عقب تيبا FRANTEC ۵۸۹,۰۰۰
۴۱۶۸۲۶ كمك جلو پرايد گازي روغني FRANTEC ۴۷۹,۰۰۰
۴۱۶۸۲۸ كمك عقب پرايد گازي روغني FRANTEC ۴۵۹,۰۰۰
۴۱۶۸۳۰ كمك جلو پرايد FRANTEC ۴۴۹,۰۰۰
۴۱۶۸۳۱ كمك عقب پرايد FRANTEC ۴۳۹,۰۰۰
۴۱۷۱۲۰ كاسه نمد چرخ عقب پرايد FRANTEC ۱۲,۰۰۰
۴۱۷۱۲۱ كاسه نمد چرخ جلو پرايد لبه دار FRANTEC ۱۸,۰۰۰
۴۱۷۱۲۲ كاسه نمد عقب ميل لنگ پرايد FRANTEC ۴۵,۰۰۰
۴۱۷۱۲۳ كاسه نمد ميل سوپاپ پرايد FRANTEC ۱۲,۰۰۰
۴۱۷۱۲۴ كاسه نمد شافت پرايد FRANTEC ۱۴,۰۰۰
۴۱۷۱۲۵ كاسه نمد جلو ميل لنگ پرايد (اويل پمپ) FRANTC ۱۳,۰۰۰
۴۱۷۱۲۶ كاسه نمد پلوس پرايد FRANTEC ۱۸,۰۰۰
۴۱۷۱۲۷ كاسه نمد چرخ جلو پرايد بدون لبه FRANTEC ۱۳,۰۰۰
۴۲۰۰۹۱ تسمه دينام ۴۰۵ ۱۶۶۳ CR FRANTEC ۱۵۸,۰۰۰
۴۲۰۰۹۲ تسمه دينام ۴۰۵ ۱۶۶۵ CR FRANTEC ۱۵۸,۰۰۰
۴۲۰۰۹۶ تسمه دينام ۲۰۶ – ۱۵۶۵ CR FRANTEC ۱۵۷,۰۰۰
۴۲۰۰۹۷ تسمه دينام ۲۰۶ -۱۵۷۵ CR – FRANTEC ۱۵۷,۰۰۰
۴۲۰۱۰۰ تسمه تايم ۴۰۵ FRANTEC ۲۸۹,۰۰۰
۴۲۰۱۰۱ تسمه تايم ۱۰۴ دندانه ۲۰۶ FRANTEC ۲۷۹,۰۰۰
۴۲۰۱۰۲ تسمه دينام ۴۰۵ – ۱۶۶۳ EPDM – FRANTEC ۱۹۷,۰۰۰
۴۲۰۱۱۵ بلبرينگ تسمه تايم ۴۰۵ FRANTEC ۱۲۶,۰۰۰
۴۲۰۱۱۸ بلبرينگ تسمه سفت كن بالا ۲۰۶ FRANTEC ۱۱۴,۰۰۰
۴۲۰۱۱۹ فولي تسمه سفت كن ۴۰۵ FRANTEC ۱۱۸,۰۰۰
۴۲۰۱۲۵ بلبرينگ تسمه تايم ۲۰۶ FRANTEC ۲۴۷,۰۰۰
۴۲۰۲۲۰ واشر درب سوپاپ ۴۰۵ FRANTEC ۶۹,۰۰۰
۴۲۰۲۸۰ ترموستات ۴۰۵ ۷۴ درجه FRANTEC ۷۵,۰۰۰
۴۲۰۲۸۲ ترموستات ۲۰۶ ۷۴ درجه FRANTEC ۱۰۷,۰۰۰
۴۲۱۲۰۱ واتر پمپ ۴۰۵ FRANTEC ۴۱۵,۰۰۰
۴۲۱۲۰۲ واتر پمپ ۲۰۶ FRANTEC ۳۴۸,۰۰۰
۴۲۱۲۰۶ پمپ بنزين انژكتور ۲۰۶ FRANTEC ۳۱۷,۰۰۰
۴۲۱۳۰۶ پمپ بنزين انژكتور پيكان FRANTEC ۶۳۹,۰۰۰
۴۲۱۳۱۴ درجه داخل باك كامل ۴۰۵ FRANTEC ۱,۰۷۰,۰۰۰
۴۲۱۳۱۵ درجه داخل باك كامل ۲۰۶ FRANTEC ۱,۰۳۰,۰۰۰
۴۲۲۱۰۱ واير شمع ۴۰۵ انژكتور FRANTEC ۲۱۶,۰۰۰
۴۲۲۱۰۲ واير شمع ۴۰۵ كاربوراتور FRANTEC ۲۰۹,۰۰۰
۴۲۲۱۰۳ واير شمع ۲۰۶ FRANTEC ۱۵۹,۰۰۰
۴۲۲۱۰۴ واير شمع ۲۰۶ تيپ ۵ FRANTEC ۱۷۹,۰۰۰
۴۲۲۱۱۳ شمع دو پلاتينه FRANTEC ۴۲,۰۰۰
۴۲۲۱۱۴ شمع سوپر انژكتور FRANTEC ۳۸,۰۰۰
۴۲۲۱۲۰ شمع ۲۰۶ تيپ ۵ FRANTEC ۳۷,۰۰۰
۴۲۲۱۵۰ بوق ۴۰۵ FRANTEC ۲۰۹,۰۰۰
۴۲۲۱۶۰ بوق ۲۰۶ FRANTEC ۱۱۴,۰۰۰
۴۲۲۱۷۵ اتوماتيك راهنما FRANTEC ۵۲,۰۰۰
۴۲۲۲۳۰ كويل زيمنس FRANTEC ۴۴۹,۰۰۰
۴۲۲۲۳۱ كويل ساژم FRANTEC ۴۳۹,۰۰۰
۴۲۲۲۳۵ كويل ۲۰۶ FRANTEC ۸۴۷,۰۰۰
۴۲۲۲۳۶ كويل ۲۰۶ نيپ ۵ FRANTEC ۱,۱۳۰,۰۰۰
۴۲۲۲۶۳ اتوماتيك استارت ۴۰۵ FRANTEC ۲۷۹,۰۰۰
۴۲۲۲۷۰ اتوماتيك استارت ۲۰۶ FRANTEC ۲۷۹,۰۰۰
۴۲۲۴۰۵ لامپ گازي سه خار H4 60/55 FRANTEC ۳۹,۰۰۰
۴۲۲۴۰۶ لامپ گازي سه خار H4 100/90 FRANTEC ۴۰,۰۰۰
۴۲۲۴۰۷ لامپ گازي پرشيايي (H7) FRANTEC ۴۰,۰۰۰
۴۲۲۴۱۵ لامپ گازي پرژكتوري بدون سيم ۲۰۶ H1 55 وات FRANTEC ۲۴,۰۰۰
۴۲۲۴۳۰ لامپ يك كنتاك FRANTEC ۵,۵۰۰
۴۲۲۴۳۱ لامپ دو كنتاك FRANTEC ۵,۵۰۰
۴۲۲۷۰۱ سنسور اكسيژن ۴۰۵ FRANTEC ۶۹۷,۰۰۰
۴۲۲۷۰۲ سنسور اكسيژن ساژم سيم كوتاه FRANTEC ۶۶۹,۰۰۰
۴۲۲۷۶۰ تيغه ۴۰۵ FRANTEC ۹۶,۰۰۰
۴۲۲۷۶۱ تيغه ۲۰۶ FRANTEC ۱۴۹,۰۰۰
۴۲۲۷۶۳ تيغه ۲۰۶ عقب FRANTEC ۹۸,۰۰۰
۴۲۲۷۶۶ تيغه ۴۰۵ ژله اي FRANTEC ۱۵۹,۰۰۰
۴۲۲۷۸۵ دسته راهنما ۴۰۵ FRANTEC ۲۰۷,۰۰۰
۴۲۳۵۸۴ مشعلي پلوس ۴۰۵ ۲۲ خار بلند(راست) FRANTEC ۶۹۶,۰۰۰
۴۲۳۵۸۵ سر پلوس ۴۰۵ ۲۲خار FRANTEC ۴۳۹,۰۰۰
۴۲۳۵۸۷ سر پلوس ۴۰۵ ۲۴ خار FRANTEC ۴۴۹,۰۰۰
۴۲۳۵۹۲ سر پلوس ۴۰۵ ۲۲خار ABS FRANTEC ۴۴۹,۰۰۰
۴۲۳۵۹۳ سر پلوس ۴۰۵ ۲۴خارABS FRANTEC ۴۵۹,۰۰۰
۴۲۳۵۹۵ پلوس كامل كوتاه ۴۰۵ ABS FRANTEC ۱,۲۹۰,۰۰۰
۴۲۳۶۱۰ بلبرينگ وسط پلوس ۴۰۵ FRANTEC ۳۹,۰۰۰
۴۲۳۶۱۵ بلبرينگ ژامبون بيروني ۴۰۵ FRANTEC ۸۹,۰۰۰
۴۲۳۶۱۶ بلبرينگ ژامبون داخلي ۴۰۵ FRANTEC ۹۹,۰۰۰
۴۲۳۶۵۰ بلبرينگ ژامبون ۲۰۶ بيروني FRANTEC ۵۹,۰۰۰
۴۲۳۶۵۱ بلبرينگ ‍‍ژامبون داخلي ۲۰۶ FRANTEC ۸۷,۰۰۰
۴۲۳۸۹۴ ديسك كلاچ ۴۰۵ FRANTEC ۵۷۸,۰۰۰
۴۲۳۸۹۸ بلبرينگ كلاچ ۴۰۵ FRANTEC ۱۲۷,۰۰۰
۴۲۳۸۹۹ صفحه كلاچ ۴۰۵ FRANTEC ۴۵۶,۰۰۰
۴۲۳۹۸۲ بلبرينگ كلاچ ۲۰۶ تيپ ۲ FRANTEC ۱۳۷,۰۰۰
۴۲۴۲۰۲ ميل لنگ ۴۰۵ FRANTEC ۱
۴۲۵۵۲۰ لنت جلو ۴۰۵ FRANTEC ۳۱۷,۰۰۰
۴۲۵۵۲۱ لنت عقب ۴۰۵ FRANTEC ۳۳۷,۰۰۰
۴۲۵۵۲۲ لنت جلو ۲۰۶ FRANTEC ۲۹۷,۰۰۰
۴۲۵۵۲۳ لنت جلو ۲۰۶ تيپ ۵ FRANTEC ۳۷۶,۰۰۰
۴۲۵۵۲۴ لنت عقب ۲۰۶ تيپ ۵ FRANTEC ۳۴۴,۰۰۰
۴۲۵۵۲۵ لنت عقب ۲۰۶ FRANTEC ۳۴۴,۰۰۰
۴۲۵۵۲۶ لنت عقب سمند FRANTEC ۳۵۷,۰۰۰
۴۲۵۵۶۸ سيلندر چرخ عقب ۲۰۶راست FRANTEC ۲۳۹,۰۰۰
۴۲۵۵۶۹ سيلندر چرخ عقب ۲۰۶ چپ FRANTEC ۲۳۹,۰۰۰
۴۲۵۵۷۱ توپي چرخ عقب ۴۰۵ FRANTEC ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۵۵۷۲ توپي چرخ عقب ۴۰۵ ABS FRANTEC ۵۵۹,۰۰۰
۴۲۵۵۷۳ ديسك چرخ جلو ۴۰۵ FRANTEC ۴۲۵,۰۰۰
۴۲۵۶۰۰ بلبرينگ چرخ جلو ۴۰۵ FRANTEC ۲۲۸,۰۰۰
۴۲۵۶۱۰ بلبرينگ چرخ جلو ۲۰۶ FRANTEC ۱۹۹,۰۰۰
۴۲۵۶۱۵ بلبرينگ چرخ عقب ۲۰۶ FRANTEC ۱۸۹,۰۰۰
۴۲۶۲۰۳ كمك جلو ۴۰۵ FRANTEC ۶۸۹,۰۰۰
۴۲۶۲۰۶ كمك جلو ۴۰۵ گازي روغني FRANTEC ۷۱۹,۰۰۰
۴۲۶۲۰۷ كمك عقب ۴۰۵ گازي روغني FRANTEC ۴۹۷,۰۰۰
۴۲۶۳۰۴ كمك جلو ۲۰۶ FRANTEC ۷۴۹,۰۰۰
۴۲۶۳۰۶ كمك عقب ۲۰۶ FRANTEC ۴۹۸,۰۰۰
۴۲۶۸۶۱ پمپ هيدروليك ۴۰۵ FRANTEC ۱,۹۸۰,۰۰۰
۴۲۷۱۵۷ لاستيك سوپاپ ۴۰۵ FRANTEC ۶,۰۰۰
۴۳۰۱۰۰ تسمه هيدروليك اردي ۱۴۲۰ FRANTEC ۸۱,۰۰۰
۴۳۰۱۰۱ تسمه دينام پيكان ۸۳۵ FRANTEC ۵۲,۰۰۰
۴۳۰۱۱۹ بلبرينگ سفت كن دينام اردي FRANTEC ۱۷۷,۰۰۰
۴۳۰۱۳۰ تسمه كولر اردي ۱۳۳۵ FRANTEC ۷۹,۰۰۰
۴۳۱۳۹۴ درجه داخل باك كامل پيكان FRANTEC ۱,۱۴۰,۰۰۰
۴۳۳۸۵۳ بلبرينگ كلاچ اردي ROA – FRANTEC ۱۳۹,۰۰۰
۴۶۲۲۳۴ كويل سمند خودرو ملي EF7 FRANTEC ۴۲۹,۰۰۰
۴۶۲۴۲۰ لامپ گازي پرژكتوري سمند H3 FRANTEC ۲۳,۰۰۰
۴۶۲۷۹۵ تيغه زانتيا FRANTEC ۱۴۹,۰۰۰
۴۶۲۸۰۶ دسته راهنما سمند FRANTEC ۲۳۸,۰۰۰
۴۸۱۴۰۰ پمپ بنزين ان‍ژكتور زانتيا FRANTEC ۳۷۸,۰۰۰
۴۸۲۱۰۵ واير شمع زانتيا FRANTEC ۱۹۹,۰۰۰
۴۸۲۲۳۳ كويل زانتيا FRANTEC ۱,۳۸۹,۰۰۰
۴۹۲۰۰۱ تيغه ريو راست FRANTEC ۵۴,۰۰۰
۴۹۲۰۰۲ تيغه ريو چپ FRANTEC ۵۹,۰۰۰
٤٠٠٢٧٣ واشرسرسيلندرپيكان)Frantec( ٧٩,٠٠٠
٤٠٠٢٩٣ واشردرب سوپاپ پيكان)Frantec( ٥٧,٠٠٠
٤٠١٢١٢ واتر پمپ پيكان اونجر)Frantec( ٣٢٨,٠٠٠
٤٠١٢٨٠ ترموستات پيكان ٧٤ درجه)Frantec ( ٦٤,٠٠٠
٤٠١٢٨١ ترموستات پيكان ٨٢ درجه) Frantec ( ٦٤,٠٠٠
٤٠١٣٠٣ درجه داخل باك باپمپ كامل پيكان بدون فشارشكن)Frantec( ۹۹۰,۰۰۰
٤٠١٣٠٤ درجه داخل باك كامل با فشار شكن)Frantec( )ROA( ۱,۱۴۰,۰۰۰
٤٠١٣٠٥ درجه داخل باك كامل بدون فشار شكن)Frantec( )ROA( ۹۹۰,۰۰۰
٤٠٢١٠١ وايرشمع پيكان انژكتور) Frantec ( ١٦٩,٠٠٠
٤٠٢١٠٢ وايرشمع پيكان كاربراتور) Frantec ( ١١٤,٠٠٠
٤٠٢١٠٣ شمع پيكان كاربراتور)Frantec( ٣٢,٥٠٠
۴۰۲۱۹۰ رله چراغ پيكان)Frantec( ۷۷۰۰۰
٤٠٢٢٠١ يونيت سرعت پيكان ٦٣,٠٠٠
٤٠٢٢٠٢ يونيت پيكان پتانسيومتر ٩٦,٠٠٠
٤٠٢٢٠٣ يونيت دورموتور( پيكان -پژو) ١٣٦,٠٠٠
٤٠٢٢٠٤ يونيت رله دوبل( پيكان -پژو) ٨٤,٠٠٠
٤٠٢٢٠٥ استپرپيكان)Frantec( ٢٩٦,٠٠٠
٤٠٢٢١٧ يونيت دريچه گاز پيكان ١٢٦,٠٠٠
٤٠٢٢٥٠ دنده استارت پيكانFrantec ١٣٧,٠٠٠
٤٠٢٢٥١ دنده استارت پيكان يوگسلاوى)Frantec( ١٤٧,٠٠٠
٤٠٢٢٦٠ اتوماتيك استارت يوگسلاوى پيكان)Frantec( ۲۸۹,۰۰۰
٤٠٢٤٠٠ لامپ ۶۰/۵۵ w H4 پيكان)Frantec( ٣٩,٥٠٠
٤٠٢٤٠١ لامپ ۱۰۰/۹۰ w H4 پيكان)Frantec( ٤٢,٥٠٠
٤٠٢٥٠١ كليد چراغ جلو پيكان ٢٩,٥٠٠
٤٠٢٥٠٢ كليد بخارى پيكان ٢٩,٥٠٠
٤٠٢٥٠٣ كليد فلاشر پيكان ٢٩,٥٠٠
٤٠٢٥٠٤ كليد برف پاك كن پيكان ٢٩,٥٠٠
٤٠٢٥٠٥ كليد آب پاش پيكان ٢٩,٥٠٠
٤٠٢٧٠١ پلاتين مدل ٥٣ ٢٢,٠٠٠
٤٠٢٧٠٢ پلاتين ٥٩ ٢٢,٠٠٠
٤٠٢٧٠٣ صفحه دلكو ٥٣ ٦٥,٠٠٠
٤٠٢٧٠٤ درب دلكو ٥٣ ٥١,٥٠٠
٤٠٢٧٠٥ دلكو كامل پيكان ٥٩٢,٠٠٠
٤٠٢٧١١ فيوز دلكو مدل ٥٣ ٢١,٠٠٠
٤٠٢٧١٢ فيوز دلكو مدل ٥٩ ٢١,٠٠٠
٤٠٢٧٢٠ چكش برق مدل ٥٣ ١٦,٠٠٠
٤٠٢٧٣٥ موتورشيشه شورپيكان)Frantec( ٥٩,٠٠٠
٤٠٢٧٦٠ دسته راهنما پيكان)Frantec( ۱۹۷,۰۰۰
٤٠٢٩٦٠ تيغه برف پاك كن پيكان) Frantec ( ٥٦,٠٠٠
٤٠٣٨٨٧ صفحه كلاچ تكى) Frantec ( RD ۴۱۷,۰۰۰
٤٠٣٨٨٨ ديسك تكى) Frantec (RD ۶۳۷,۰۰۰
٤٠٣٩٨٢ بلبرينگ كلاچ) Frantec ( RD ۱۳۳,۰۰۰
٤٠٥٥٣٠ لنت جلو پيكان)Frantec( ۱۹۸,۰۰۰
٤٠٥٥٣٢ لنت عقب كفشكى پيكان)Frantec( ۳۲۳,۰۰۰
٤٠٥٥٨٠ بلبرينگ چرخ جلو بزرگ پيكان)Frantec( ۵۹,۰۰۰
٤٠٥٥٨١ بلبرينگ چرخ جلو كوچك پيكان)Frantec( ۴۹,۰۰۰
٤٠٥٥٩٠ بلبرينگ چرخ عقب پيكان)Frantec( ۱۲۱,۰۰۰
٤٠٦٥٢٢ كمك فنرعقب پيكان)Frantec( ۳۱۹,۰۰۰
٤٠٦٥٢٥ كمك فنر عقب وانت پيكان)Frantec( ۳۱۹,۰۰۰
٤٠٦٧٥٧ كمك فنرجلوپيكان)Frantec( ۴۶۹,۰۰۰
٤٠٦٧٦٠ كمك فنر جلو وانت پيكان)Frantec ( ۴۶۹,۰۰۰
٤٠٧٢٠٠ كاسه نمد عقب گيربكس پيكان)Frantec( ١٧,٠٠٠
٤٠٧٢٠١ كاسه نمد جلو ميل لنگ پيكان)Frantec( ١٥,٠٠٠
٤٠٧٢٠٢ كاسه نمد پينيون پيكان)Frantec( ١٦,٠٠٠
٤٠٧٢٠٣ كاسه نمد عقب ميل لنگ پيكان)Frantec( ٣٥,٠٠٠
٤٠٧٢٠٤ كاسه نمد جلو گيربكس پيكان)Frantec( ١٣,٠٠٠
٤٠٧٢٠٥ كاسه نمد فرمان پيكان)Frantec( ١٣,٠٠٠
٤٠٧٢٠٦ كاسه نمد چرخ جلو پيكان)Frantec( ١٢,٠٠٠
٤١٠١٠٠ تسمه تايم پرايد مدل ١٠٧) Frantec ( ١٥٧,٠٠٠
٤١٠١٠١ تسمه دينام پرايد)Frantec( ٥٣,٠٠٠
٤١٠١٠٢ تسمه كولر A X34 پرايد) Frantec( ٦٢,٠٠٠
٤١٠١٠٥ بلبرينگ سفت كن تايم پرايد)Frantec( ۱۲۹,۰۰۰
٤١٠١٠٨ بلبرينگ دينام بزرگ)Frantec( ۲۶,۰۰۰
٤١٠١٠٩ بلبرينگ دينام كوچك)Frantec( ۳۳,۰۰۰
٤١٠١١٥ بلبرينگ ٦٢٠٢)Frantec( ۲۰,۰۰۰
٤١٠٢١٠ واتر پمپ پرايد)Frantec ( ۳۶۵,۰۰۰
٤١٠٢٦٠ واشر درب سوپاپ پرايد)Frantec( ٥٧,٠٠٠
٤١٠٢٦٥ واشر سرسيلندر پرايد)Frantec ( ٧٩,٠٠٠
٤١٠٢٨٠ ترموستات پرايد ٧٤ درجه) Frantec ( ٧٢,٠٠٠
٤١٠٢٨١ ترموستات پرايد ٨٢ درجه) Frantec ( ٧٢,٠٠٠
٤١٠٢٨٢ ترموستات پرايد ٧١ درجه)Frantec( ٧٢,٠٠٠
٤١٠٤٤٠ ميل سوپاپ پرايد انژكتور)Frantec ( ٨٣٢,٠٠٠
٤١٠٤٤١ ميل سوپاپ پرايد كاربراتور)Frantec( ٨٣٢,٠٠٠
٤١٠٤٥٠ ياتاقان ثابت پرايد)Frantec(ST ١١٠,٠٠٠
٤١٠٤٥١ ياتاقان متحرك STD پرايد)Frantec( ٨٩,٠٠٠
٤١٠٤٥٢ ياتاقان متحرك ٠٢٥پرايد)Frantec( ٨٩,٠٠٠
٤١٠٧٦٠ مهره آب دوفيش پرايد( زيمنس )مشكى جديد)Frantec ( ٦٩,٠٠٠
٤١٠٧٦١ مهره آب حرارتى پرايد انژكتور)Frantec( ٥٣,٠٠٠
٤١٠٧٨٠ مهره روغن پرايد)Frantec( ٤٢,٠٠٠
٤١٠٧٩٠ مهره دنده عقب پرايد)Frantec( ٧٠,٠٠٠
٤١٠٧٩٥ مهره ترمز پرايد)Frantec( ٦١,٠٠٠
۴۱۱۲۲۰ موتور فن پرايد کاربراتور مشکی Frantec ۳۸۵۰۰۰
۴۱۱۲۲۱ موتور فن پرايد انژکتوری ۲ سرعته Frantec ۴۲۹۰۰۰
٤١١٣١٠ درجه داخل باك كامل پرايد)Frantec( ۸۶۵,۰۰۰
٤١١٩٥٠ پمپ انژكتور پرايد بافيلتر) Frantec ( ۲۷۹,۰۰۰
٤١٢١٠١ وايرشمع پرايد انژكتورى) Frantec ( ١٦٥,٠٠٠
٤١٢١٠٢ واير شمع پرايد كاربراتور) Frantec ( ١٥٧,٠٠٠
٤١٢١٠٣ واير شمع زيمنس پرايد)Frantec( ١٧٨,٠٠٠
٤١٢١١٥ شمع CNG سوز پرايد)Frantec( ٣٧,٥٠٠
٤١٢١٤٠ بوق پرايد)Frantec( ۹۴,۰۰۰
۴۱۲۱۵۰ رله فن انژكتورپرايد)Frantec( ۳۹۰۰۰
۴۱۲۱۵۱ رله فلاشرپرايد جديد)Frantec( ۶۴۰۰۰
۴۱۲۱۵۲ رله سه قلوى كولرپرايد)Frantec( ۱۱۴۰۰۰
۴۱۲۱۵۳ رله فن كاربراتورپرايد)Frantec( ۵۴۰۰۰
٤١٢٢٠١ آفتامات دينام كاربراتورپرايد ٧٣,٠٠٠
٤١٢٢٠٢ يونيت سرعت پرايد ٧٣,٠٠٠
٤١٢٢٠٣ آفتامات دينام انژاكتور پرايد ۹۱,۰۰۰
٤١٢٢٠٦ يونيت ميل سوپاپ پرايد زيمنس ١٦٨,٠٠٠
٤١٢٢٠٧ يونيت ميل سوپاپ پرايد ساژم ١٦٨,٠٠٠
٤١٢٢١٣ مگنت دلكو پرايد ٢٢٩,٠٠٠
٤١٢٢١٨ رله فلاشرپرايد ٤٨,٠٠٠
٤١٢٢٣٠ دلكو كامل پرايد ٩٩٠,٠٠٠
٤١٢٢٥٣ دنده استارت ٨ خار پرايدFrantec ١٢٩,٠٠٠
٤١٢٢٦٢ اتوماتيك استارت پرايد)Frantec( ٢٦٩,٠٠٠
٤١٢٧٠٣ سنسور اكسيژن پرايدزيمنس وسمند و)Frantec( ROA ۶۲۷,۰۰۰
٤١٢٧٣٣ مخزن شيشه شورپرايد انژاكتورباموتور)Frantec( ١١٦,٠٠٠
٤١٢٧٣٦ موتورشيشه شور پرايد)Frantec( ۶۱,۰۰۰
۴۱۲۷۵۳ شیشه بالابر برقی پراید راست ۵۲۹,۰۰۰
۴۱۲۷۵۴ شیشه بالابر برقی پراید چپ ۵۲۹,۰۰۰
٤١٢٩٦٠ تيغه برف پاك كن پرايد) Frantec ( ٥٩,٠٠٠
٤١٢٩٦٢ تيغه برف پاك كن پرايد ژله اى) Frantec ( ١٣٨,٠٠٠
٤١٢٩٧٠ دسته كامل راهنما و برف پاك كن پرايد)Frantec( ۳۷۹,۰۰۰
٤١٣٥٠١ بلبرينگ هوزينگ پرايد)Frantec( ۷۹,۰۰۰
٤١٣٥٠٤ بلبرينگ شفت اوليه سرپايين)Frantec( ۶۴,۰۰۰
٤١٣٥٠٥ بلبرينگ شفت اوليه سربالا)Frantec( ۴۹,۰۰۰
٤١٣٥٠٦ بلبرينگ شفت ثانويه بزرگ)Frantec( ۶۹,۰۰۰
٤١٣٥٠٧ بلبرينگ شفت ثانويه كوچك)Frantec( ۶۳,۰۰۰
٤١٣٥٦٧ سه شاخه پلوس پرايد ١٩ خار)Frantec ( ۹۸,۰۰۰
٤١٣٥٦٨ سه شاخه پلوس٢٠ خار پرايد) Frantec( ۹۸,۰۰۰
٤١٣٥٦٩ سرپلوس پرايد سمت گيربكس ١٩- دندانه)Fretec( ٤٤٩,٠٠٠
٤١٣٥٧٠ سرپلوس پرايد سمت چرخ ١٩–دندانه)Frantec( ٣٧٩,٠٠٠
٤١٣٥٧١ سرپلوس پرايد سمت گيربكس ٢٠– دندانه)Frantec( ٤٤٩,٠٠٠
٤١٣٥٧٢ سرپلوس پرايد سمت چرخ ٢٠– دندانه)Frantec( ٣٧٩,٠٠٠
٤١٣٥٧٣ پلوس كامل كوتاه پرايد)Frantec( ۱,۱۰۰,۰۰۰
٤١٣٥٧٤ پلوس كامل بلند پرايد)Frantec( ۱,۱۵۰,۰۰۰
٤١٣٥٨٠ سرپلوس پرايد سمت چرخ ٢٠ دندانه) Frantec (ABS ٤٣٩,٠٠٠
٤١٣٥٨١ سرپلوس پرايد سمت چرخ ١٩ دندانه)Frantec( ABS ٤٣٩,٠٠٠
٤١٣٥٩٠ پلوس كامل بلند پرايد)Frantec( ABS ١,١٩٠,٠٠٠
٤١٣٥٩١ پلوس كامل كوتاه پرايد)Frantec (ABS ١,١٤٠,٠٠٠
٤١٣٨٨٧ بلبرينگ كلاچ پرايد طرح)Frantec(Valleo ۱۱۴,۰۰۰
٤١٣٨٨٨ صفحه كلاچ پرايد طرح)Frantec( VALLEO ٣٤٩,٠٠٠
٤١٣٨٨٩ ديسك تكى پرايد طرح)Frantec(VALLEO ٣٧٩,٠٠٠
٤١٥٥٢٠ لنت ترمز جلو پرايد) Frantec ( ١٧٩,٠٠٠
٤١٥٥٣٠ لنت ترمز عقب باكفشك پرايد)Frantec ( ٢١٧,٠٠٠
٤١٥٥٦٠ سيلندر ترمز چرخ عقب پرايد)Frantec( ١٠٩,٠٠٠
٤١٥٥٦٣ پمپ ترمز پرايد)Frantec( ٤١٥,٠٠٠
٤١٥٥٧٠ توپى چرخ جلو پرايد قديم)Frantec( ٢٠٧,٠٠٠
٤١٥٥٧١ توپى چرخ جلو پرايد جديد)Frantec( ٢٠٧,٠٠٠
٤١٥٥٧٣ بلبرينگ يك تكه ١٤١)Frantec( ۱۵۵,۰۰۰
٤١٥٥٧٤ ديسك چرخ جلو پرايد) Frantec ( ٢٨٩,٠٠٠
٤١٥٥٧٦ بلبرينگ پرايد يك تكه ١٤١ جديد)Frantec ( ۱۷۵,۰۰۰
٤١٥٥٨٠ بلبرينگ چرخ جلو پرايد)Frantec( ۸۷,۰۰۰
٤١٥٥٨١ بلبرينگ چرخ عقب پرايد بزرگ)Frantec( ۵۹,۰۰۰
٤١٥٥٨٢ بلبرينگ چرخ عقب پرايد كوچك)Frantec( ۴۹,۰۰۰
٤١٦٨٢٢ كمك فنر جلو تيبا)Frantec( ۶۸۹۰۰۰
٤١٦٨٢٤ كمك فنر عقب تيبا) Frantec( ۵۸۹۰۰۰
٤١٦٨٢٦ كمك فنر گازى -روغنى پرايد جلوFrantec ۴۹۹,۰۰۰
٤١٦٨٢٨ كمك فنر گازى -روغنى پرايدعقبFrantec ۴۵۹,۰۰۰
٤١٦٨٣٠ كمك فنرجلو پرايد) Frantec ( ۴۶۹,۰۰۰
٤١٦٨٣١ كمك فنر عقب پرايد)Frantec ( ۴۳۹,۰۰۰
٤١٦٨٣٢ سيبك فرمان پرايد ٧٣,٠٠٠
٤١٦٨٤٠ قرقرى پرايد ٨٩,٠٠٠
٤١٦٨٤٥ طبق قديم پرايد( بوش لاستيكى) ١٩٨,٠٠٠
٤١٦٨٤٦ طبق جديد پرايد( بوش فلزى) ۲۱۶,۰۰۰
٤١٦٨٦٠ پمپ هيدروليك پرايد)Frantec( ۱,۸۹۰,۰۰۰
٤١٧١٢٠ كاسه نمد چرخ عقب پرايد)Frantec( ١٢,٠٠٠
٤١٧١٢١ كاسه نمد چرخ جلو لبه دار پرايد)Frantec( ١٨,٠٠٠
٤١٧١٢٢ كاسه نمد عقب ميل لنگ پرايد)Frentce( ٤٥,٠٠٠
٤١٧١٢٣ كاسه نمد ميل سوپاپ پرايد)Frantec( ١٢,٠٠٠
٤١٧١٢٤ كاسه نمد شفت پرايد)Frantec( ١٤,٠٠٠
٤١٧١٢٥ كاسه نمد اويل پمپ پرايد (جلو ميل لنگ)Frantec() ١٣,٠٠٠
٤١٧١٢٦ كاسه نمد پلوس پرايد)Frantec( ١٨,٠٠٠
٤١٧١٢٧ كاسه نمد چرخ جلو بدون لبه پرايد)Frantec( ١٣,٠٠٠
٤٢٠٠٩١ تسمه دينام ١٦٦٣ پژو ٤٠٥Frantec CR ١٥٨,٠٠٠
٤٢٠٠٩٢ تسمه دينام ١٦٦٥ پژو ٤٠٥Frantec CR ١٥٨,٠٠٠
٤٢٠٠٩٥ تسمه دينام ١٥٦٣ پژو ٢٠٦Frantec CR ١٥٧,٠٠٠
٤٢٠٠٩٦ تسمه دينام ١٥٦٥ پژو ٢٠٦Frantec CR ١٥٧,٠٠٠
٤٢٠٠٩٧ تسمه دينام ١٥٧٥ پژو ٢٠٦Frantec CR ١٥٧,٠٠٠
٤٢٠١٠٠ تسمه تايم ١١٤ دندانه ٤٠٥) Frantec ( ٢٨٩,٠٠٠
٤٢٠١٠١ تسمه تايم ١٠٤دندانه ٢٠٦) Frantec ( ٢٧٩,٠٠٠
٤٢٠١٠٢ تسمه دينام ١٦٦٣پژو٤٠٥) Frantec( ١٩٧,٠٠٠
٤٢٠١٠٣ تسمه دينام ١٦٦٥ پژو٤٠٥) Frantec ( ١٩٧,٠٠٠
٤٢٠١٠٤ تسمه دينام ١٥٦٣پژو٢٠٦) Frantec ( ١٩٨,٠٠٠
٤٢٠١٠٥ تسمه دينام ١٥٦٥پژو٢٠٦) Frantec ( ١٩٨,٠٠٠
٤٢٠١٠٦ تسمه دينام پژو ٥–٢٠٦ TUمدل — ١٥٧٥) Frantec( ٢١٨,٠٠٠
٤٢٠١٠٧ تسمه تايم پژو٢٠٦ –٥TUمدل ١٣٤–)Frantec( ٤٩٠,٠٠٠
٤٢٠١١٥ بلبرينگ سفت تايم پژو٤٠٥)Frantec( ۱۲۶,۰۰۰
٤٢٠١١٧ بلبرينگ هرزگردپژو ٢٠٦)Frantec( ١٣٦,٠٠٠
٤٢٠١١٨ بلبرينگ سفت كن دينام بالا ٢٠٦)Frantec( ۱۱۴,۰۰۰
٤٢٠١١٩ بلبرينگ هرزگرد پژو ٤٠٥)Frantec( ١٢٨,٠٠٠
٤٢٠١٢٠ بلبرينگ سفت كن دينام پژو٢٠٦پايين)Frantec ۱۴۹,۰۰۰
٤٢٠١٢٥ بلبرينگ سفت كن تايم ٢٠٦)Frantec( ٢٤٧,٠٠٠
٤٢٠٢٢٠ واشر درب سوپاپ پژو ٤٠٥)Frantec ( ٦٩,٠٠٠
٤٢٠٢٢١ واشر درب سوپاپ پژو ٢٠٦Frantec ١٧٥,٠٠٠
٤٢٠٢٢٥ واشر سرسيلندر پژو ٤٠٥Frantec )ST( ١٣٩,٠٠٠
٤٢٠٢٢٦ واشر سرسيلند پژو ٤٠٥( تعمير اولFrantec ) ١٣٩,٠٠٠
٤٢٠٢٢٧ واشر سرسيلندر پژو ٤٠٥( تعمير دومFrantec) ١٣٩,٠٠٠
٤٢٠٢٢٨ واشر سر سيلندر ٢٠٦)Frantec( ١٣٩,٠٠٠
٤٢٠٢٨٠ ترموستات پژو ٤٠٥ ٧٤– درجه) Frantec ( ٧٥,٠٠٠
٤٢٠٢٨١ ترموستات پژو٨٢–٤٠٥ درجه) Frantec ( ٧٥,٠٠٠
٤٢٠٢٨٢ ترموستات پژو٢٠٦ ٧٤– درجه) Frantec ( ١٠٧, ٠٠٠
٤٢٠٢٨٣ ترموستات پژو ٨٢-٢٠٦ درجه) Frantec ( ١٠٧,٠٠٠
٤٢٠٤٣٠ ميل سوپاپ ٤٠٥ انژكتور)Frantec ( ٩٦٠,٠٠٠
٤٢٠٧٦١ مهره آب قهوه اى پژو ٤٠٥) Frantec ( ٧٩,٠٠٠
٤٢٠٧٦٢ مهره آب پژو ٢٠٦) Frantec ( ٩٧,٠٠٠
٤٢٠٧٦٣ مهره آب تك فيش آبى پژو٤٠٥)Frantec( ٨٣,٠٠٠
٤٢٠٧٦٤ مهره آب دو فيش سبزپژو٤٠٥)Frantec( ٧٢,٠٠٠
٤٢٠٧٧١ مهره روغن پژو٤٠٥) Frantec ( ٦٤,٠٠٠
٤٢٠٧٧٢ مهره روغن پژو ٢٠٦) Frantec ( ٨٣,٠٠٠
٤٢٠٧٨١ مهره دنده عقب پژو ٤٠٥) Frantec ( ٧٧,٠٠٠
٤٢٠٧٨٢ مهره دنده عقب پژو ٦ ٢٠) Frenrec ( ٨٣,٠٠٠
٤٢١٢٠١ واترپمپ ٤٠٥) Frantec ( ۳۸۵۰۰۰
٤٢١٢٠٢ واترپمپ ٢٠٦) Frantec ( ۳۵۹,۰۰۰
٤٢١٢٠٣ واترپمپ ٢٠٦تيپ ٥Frantec ٣٧٩,٠٠٠
٤٢١٢٠٦ پمپ انژكتور پژو ٢٠٦)Frantec( ۳۱۷,۰۰۰
۴۲۱۲۳۰ موتور فن پیچی پژو ۴۰۵ Frantec ۴۲۹۰۰۰
۴۲۱۲۳۱ موتور فن پین دار پژو ۴۰۵ Frantec ۴۲۹۰۰۰
۴۲۱۲۴۰ موتور فن پژو ۲۰۶ Frantec ۴۸۹۰۰۰
٤٢١٣٠٦ پمپ انژكتور ٤٠٥ بافيلتر) Frantec ( ٦٣٩,٠٠٠
٤٢١٣١٤ درجه داخل باك كامل ٤٠٥)Frantec( ۱,۰۷۰,۰۰۰
٤٢١٣١٥ درجه داخل باك كامل پژو٢٠٦)Frantec( ۱,۰۳۰,۰۰۰
٤٢١٣١٦ درجه داخل باك كامل ٤٠٥ بدون فشار شكن)Frantec( ۹۹۰,۰۰۰
٤٢٢١٠١ وايرشمع پژو٤٠٥انژكتور)Frantec ( ٢١٦,٠٠٠
٤٢٢١٠٢ وايرشمع پژو ٤٠٥ كاربراتور) Frantec ( ٢٠٩,٠٠٠
٤٢٢١٠٣ واير شمع پژو ٢٠٦ ٣) Frantec (TU ١٧٩,٠٠٠
٤٢٢١٠٤ واير شمع پژو ٥٢٠٦) Frantec (TU ١٧٩,٠٠٠
٤٢٢١١٣ شمع دوپلاتينه ٤٠٥)Frantec( ٤٢,٠٠٠
٤٢٢١١٤ شمع سوپر انژكتور٤٠٥)Frantec( ٣٨,٠٠٠
٤٢٢١٢٠ شمع ٢٠٦ ٥)Frantec(TU ٣٧,٠٠٠
٤٢٢١٥٠ بوق با سوكت پژو ٤٠٥)Frantec( ۲۰۹,۰۰۰
٤٢٢١٥٢ بوق بدون سوكت پژو ٤٠٥)Frantec( ۲۰۹,۰۰۰
٤٢٢١٦٠ بوق پژو ٢٠٦)Frantec ( ١١٤,٠٠٠
۴۲۲۱۷۰ رله ٥ فيش آبى ٣٠/٢٠آمپر)Frantec( ۲۵۵۰۰
۴۲۲۱۷۱ رله ٥ فيش ٤٠/٣٠ آمپر٤٠٥)Frantec( ۲۷۵۰۰
۴۲۲۱۷۲ رله فلاشر٤٠٥)Frantec( ۷۳۵۰۰
۴۲۲۱۷۳ رله دوبل ۴۰۵ Frantec ۹۶۵۰۰
۴۲۲۱۷۴ رله فن كلاهدار٤٠٥)Frantec( ۳۹۵۰۰
۴۲۲۱۷۵ رله مشكى ٤ فيش)Frantec( ۲۵۵۰۰
٤٢٢٢٠٠ مدول بخارى پژو ٤٠٥( طرح جديد) ١٦٨,٠٠٠
٤٢٢٢٠١ يونيت دريچه گازسمند ٤٠٥– ١٤٧,٠٠٠
٤٢٢٢٠٢ يونيت سيم ٤٠٥– ٦٤,٠٠٠
٤٢٢٢٠٣ جعبه فيوز كالسكه اى سمند ٤٠٥– ٨٥,٠٠٠
٤٢٢٢٠٤ يونيت ضربه ٤٠٥– ١٤٧,٠٠٠
٤٢٢٢٠٥ مدول فن بخارى سمند ٤٠٥– ١٧٤,٠٠٠
٤٢٢٢٠٦ يونيت فن ٤٠٥RD– ١٥٤,٠٠٠
٤٢٢٢٠٧ يونيت شيشه بالابر سمند ٤٠٥– ٢١٨,٠٠٠
٤٢٢٢٠٨ يونيت قفل مركزى ٤٠٥– ١٦٩,٠٠٠
٤٢٢٢٠٩ استپرپژو ٤٠٥)Frantec( ٣٠٧,٠٠٠
٤٢٢٢١٠ يونيت سرعت مشكى( سمند-پرشيا٤٠٥-)Hunter( ) ٩٩,٠٠٠
٤٢٢٢١١ يونيت سرعت دو گانه( سمند-پرشيا ٤٠٥-Hunter) ٩٩,٠٠٠
٤٢٢٢١٢ مقاومت فن پژو ٢٠٦ ٥٣,٠٠٠
٤٢٢٢١٤ يونيت خرگوشى پژو ٤٠٥ ١٣٩,٠٠٠
٤٢٢٢١٥ يونيت فشار map–سنسور –٢٠٦ ١٤٢,٠٠٠
٤٢٢٢١٦ رله فلاشر پژو ٤٠٥ وسمند ٥٢,٠٠٠
٤٢٢٢١٧ يونيت سرعت ٢٠٦)Hunter( ٩٩,٠٠٠
٤٢٢٢١٨ يونيت سرعت ٢٠٦ ٤٠٥-)Hunter( ٨٩,٠٠٠
٤٢٢٢١٩ يونيت ميل سوپاپ پژو ٤٠٥ ١٩٨,٠٠٠
٤٢٢٢٢٠ استپرپژو٢٠٦)Frantec( ٣١٢,٠٠٠
٤٢٢٢٣٠ كوئل زيمنس)Frantec( ٤٦٩,٠٠٠
٤٢٢٢٣١ كوئل ساژم( دوبل)Frantec( ) ٤٣٩,٠٠٠
٤٢٢٢٣٥ كوئل تيپ ۲۰۶–٢با واير)Frantec( ٨٤٧,٠٠٠
٤٢٢٢٣٦ كوئل تيپ ۲۰۶–۵ با واير)Frantec( ١,١٣٠,٠٠٠
٤٢٢٢٥٤ دنده استارت ٤٠٥Frantec ١٤٩,٠٠٠
٤٢٢٢٦٣ اتوماتيك استارت ٤٠٥ -سمند)Frantec( ٢٧٩,٠٠٠
٤٢٢٢٧٠ اتوماتيك استارت ٢٠٦Frantec ٢٧٩,٠٠٠
٤٢٢٤٠٥ لامپ H4 سه خار ۶۰/۵۵ Wپژو ٤٠٥)Frantec ( ٣٩,٠٠٠
٤٢٢٤٠٦ لامپ H4 سه خار W 100/90پژو ٤٠٥)Frantec( ٤٠,٠٠٠
٤٢٢٤٠٧ لامپ H7 گازى پرشيايى)Frantec( ٤٠,٠٠٠
٤٢٢٤١٥ لامپ H1 بى سيم پرژكتور ۵۵W پژو ٢٠٦)Frantec( ٢٤,٠٠٠
٤٢٢٤٣٠ لامپ چراغ خطريك كنتاك)Frantec( ٥,٥٠٠
٤٢٢٤٣١ لامپ چراغ خطر دوكنتاك)Frantec( ٥,٥٠٠
٤٢٢٧٠١ سنسور اكسيژن پژو ٤٠٥)Frantec( ۶۹۷,۰۰۰
٤٢٢٧٠٢ سنسور اكسيژن ٢٠٦ , پرايد ,پيكان)Frantec( ۶۶۹,۰۰۰
۴۲۲۷۵۱ شیشه بالابر برقی ۴۰۵ چپ ۵۲۵,۰۰۰
۴۲۲۷۵۲ شیشه بالابر برقی ۴۰۵راست ۵۲۵,۰۰۰
٤٢٢٧٦٠ تيغه برف پاك كن پژو٤٠٥) Frantec ( ٩٦,٠٠٠
٤٢٢٧٦١ تيغه برف پاك كن پژو ٢٠٦)Frantec ( ١٤٩,٠٠٠
٤٢٢٧٦٢ تيغه برف پاك كن آيرو ديناميك ٢٠٦)Frantec ( ١٦٧,٠٠٠
٤٢٢٧٦٣ تيغه برف پاك كن عقب ٢٠٦) Frantec ( ٩٨,٠٠٠
٤٢٢٧٦٦ تيغه برف پاك كن ٤٠٥ ژله اى) Frantec ( ١٥٩,٠٠٠
٤٢٢٧٨٥ دسته راهنما پژو ٤٠٥)Frantec ( ۲۰۷,۰۰۰
٤٢٢٧٩٠ دسته برف پاك كن پژو ٤٠٥)Frantec( ۲۰۷,۰۰۰
٤٢٣٥٧٩ سرپلوس ۲۴ گیربکس ۴۰۵ چپFrantec ۵۶۰۰۰۰
٤٢٣٥٨٠ سرپلوس ۲۴ گیربکس ۴۰۵ راست Frantec ۷۳۵۰۰۰
٤٢٣٥٨١ سرپلوس ۳۴ گیربکس ۴۰۵ چپFrantec ۵۹۰۰۰۰
٤٢٣٥٨٢ سرپلوس ۳۴ گیربکس ۴۰۵ راست Frantec ۷۶۵۰۰۰
٤٢٣٥٨٣ سرپلوس ٢٢ گيربكس ٤٠٥ چپ)Frantec( ٥٤٠,٠٠٠
٤٢٣٥٨٤ سرپلوس ٢٢ گيربكس ٤٠٥ راست)Frantec( ٦٩٦,٠٠٠
٤٢٣٥٨٥ سرپلوس پژو ٤٠٥سمت چرخ ٢٢دندانه)Frantec( ۴۳۹,۰۰۰
٤٢٣٥٨٧ سرپلوس پژو ٤٠٥ سمت چرخ ٢٤دندانه)Frantec ( ٤٤٩,٠٠٠
٤٢٣٥٨٩ سرپلوس پژو ٤٠٥ سمت چرخ ۳۴دندانه)Frentec ( ۴۵۹۰۰۰
٤٢٣٥٩٢ سرپلوس پژو ٤٠٥ سمت چرخ ۲۲دندانه (ABS)Frantec ۴۴۹۰۰۰
٤٢٣٥٩٣ سرپلوس پژو ٤٠٥ سمت چرخ ۲۴دندانه)Frentec (ABS ۴۵۹۰۰۰
٤٢٣٥٩٥ پلوس كوتاه ABS پژو ٤٠٥)Frantec( ١,٢٩٠,٠٠٠
٤٢٣٥٩٦ پلوس بلند ABS پژو ٤٠٥)Frantec( ١,٥٩٠,٠٠٠
٤٢٣٦١٠ بلبرينگ وسط پلوس٤٠٥)Frantec( ٣٩,٠٠٠
٤٢٣٦١٥ بلبرينگ بازويى متحرك –ژامبون بيرونى ٤٠٥)Frantec( ٨٩,٠٠٠
٤٢٣٦١٦ بلبرينگ بازويى متحرك –ژامبون درونى ٤٠٥)Frantec( ٩٩,٠٠٠
٤٢٣٦٥٠ بلبرينگ بازويى متحرك –ژامبون بيرونى ٢٠٦)Frantec( ٥٩,٠٠٠
٤٢٣٦٥١ بلبرينگ بازويى متحرك –ژامبون درونى ٢٠٦)Frantec( ٨٧,٠٠٠
٤٢٣٨٩٤ ديسك تكى پژو٤٠٥)Frantec ( ٥٧٨,٠٠٠
٤٢٣٨٩٨ بلبرينگ كلاچ پژو ٤٠٥) Frantec ( ١٢٧,٠٠٠
٤٢٣٨٩٩ صفحه كلاچ پژو ٤٠٥) Frantec ( ٤٥٦,٠٠٠
٤٢٣٩٠١ صفحه كلاچ پژو٢٠٦ تيپ ٢)Frantec( ٣٧٩,٠٠٠
٤٢٣٩٠٢ ديسك تكى پژو٢٠٦ تيپ ٢)Frantec( ٤٧٩,٠٠٠
٤٢٣٩٨٢ بلبرينگ كلاچ پژو٢٠٦تيپ ٢)Frantec( ١٣٧,٠٠٠
٤٢٥٥٢٠ لنت ترمز جلوپژو ٤٠٥) Frantec ( ۳۳۷,۰۰۰
٤٢٥٥٢١ لنت ترمزعقب كفشكى پژو٤٠٥) Frenec ( ٣٤٧,٠٠٠
٤٢٥٥٢٢ لنت ترمز جلوپژو ٢٠٦) Frantec ( ٢٩٧,٠٠٠
٤٢٥٥٢٣ لنت جلوپژو ٢٠٦ تيپ ٥) Frantec ( ٣٧٦,٠٠٠
٤٢٥٥٢٤ لنت عقب پژو ٢٠٦ تيپ ٥) Frantec ( ٣٨٩,٠٠٠
٤٢٥٥٢٥ لنت عقب كفشكى پژو ٢٠٦ تيپ ٢)Frantec( ٣٤٤,٠٠٠
٤٢٥٥٢٦ لنت عقب كفشكى سمند)Frantec( ٣٥٧,٠٠٠
٤٢٥٥٣٠ Frantec )لنت ترمز جلو ٢٠٦ تيپ ٥( ليبل قرمز ۴۱۱۰۰۰
٤٢٥٥٣١ Frantec )لنت ترمز عقب ٢٠٦ تيپ( ليبل قرمز ۳۷۹۰۰۰
٤٢٥٥٦٦ سيلندرترمز چرخ عقب پژو ٤٠٥ چپ) Frantec( ٢٢٩,٠٠٠
٤٢٥٥٦٧ سيلندر ترمز چرخ عقب پژو ٤٠٥ راست)Frantec( ٢٢٩,٠٠٠
٤٢٥٥٦٨ سيلندر ترمز چرخ عقب پژو ٢٠٦ راست)Frantec( ٢٣٩,٠٠٠
٤٢٥٥٦٩ سيلندر ترمز چرخ عقب پژو ٢٠٦ چپ)Frantec( ٢٣٩,٠٠٠
٤٢٥٥٧١ توپى چرخ عقب ٤٠٥)Frantec( ٥٣٥,٠٠٠
٤٢٥٥٧٢ توپى چرخ عقب ٤٠٥ABS ٥٥٩,٠٠٠
٤٢٥٥٧٣ ديسك چرخ جلو پژو ٤٠٥) Frantec ( ٤٢٥,٠٠٠
٤٢٥٥٧٤ ديسك چرخ جلو پژو٢٠٦ ٢–)Frantec(TU ٣٩٩,٠٠٠
٤٢٥٥٧٥ ديسك چرخ جلو٢٠٦ –٥)Frantec(TU ٤٥٩,٠٠٠
٤٢٥٦٠٠ بلبرينگ چرخ جلو٤٠٥)Frantec( ٢٢٨,٠٠٠
٤٢٥٦١٠ بلبرينگ چرخ جلو٢٠٦)Frantec( ١٩٩,٠٠٠
٤٢٥٦١٥ بلبرينگ چرخ عقب ٢٠٦)Frantec( ١٨٩,٠٠٠
٤٢٦٢٠٣ كمك فنر جلوپژو٤٠٥)Frantec( ٦٨٩,٠٠٠
٤٢٦٢٠٥ كمك فنرعقب ٤٠٥)Frantec( ٤٩٦,٠٠٠
٤٢٦٢٠٦ كمك فنر گازى – روغنى جلو ٤٠٥)Frantec ٧١٩,٠٠٠
٤٢٦٢٠٧ كمك فنر گازى – روغنى عقب ٤٠٥)Frantec ( ٤٩٧,٠٠٠
٤٢٦٣٠٤ كمك فنر جلو ٢٠٦)Frantec( ٧٤٩,٠٠٠
٤٢٦٣٠٦ كمك فنر عقب ٢٠٦)Frantec( ٤٩٨,٠٠٠
٤٢٦٨٦١ پمپ هيدروليك ٤٠٥)Frantec( ۱,۹۸۰,۰۰۰
٤٢٦٨٦٢ پمپ هيدروليك ٢٠٦)Frantec( ٢,٣٥٠,٠٠٠
٤٢٧١٥٠ كاسه نمدعقب ميل لنگ پهن ٤٠٥)Frantec( ١٠٣,٠٠٠
٤٢٧١٥١ كاسه نمدجلو ميل لنگ ٤٠٥)Frantec( ٥٧,٠٠٠
٤٢٧١٥٢ كاسه نمد پلوس كوچك ٤٠٥و٢٠٦)Frantec( ٤٠,٠٠٠
٤٢٧١٥٣ كاسه نمد ميل سوپاپ ٤٠٥و٢٠٦)Frantec( ٢٨,٠٠٠
٤٢٧١٥٤ كاسه نمد پلوس بزرگ ٤٠٥و٢٠٦)Frantec( ٤٧,٠٠٠
٤٢٧١٥٥ كاسه نمد قيفى گيربكس پژو ٤٠٥)Frantec( ٢٠,٠٠٠
٤٢٧١٥٦ لاستيك ساق سوپاپ پژو ٢٠٦)Frantec( ٦,٠٠٠
٤٢٧١٥٧ لاستيك ساق سوپاپ پژو ٤٠٥)Frantec( ٦,٠٠٠
٤٣٠١٠٠ تسمه كولر RD مدل ١٤٢٠) Frantec ( ٨١,٠٠٠
٤٣٠١٠١ تسمه دينام) Frantec( RD ٥٢,٠٠٠
٤٣٠١١٩ بلبرينگ سفت كن دينام)Frantec(RD ۱۷۷,۰۰۰
٤٣٠١٣٠ تسمه كولر ROA جديد)Frantec ( 1335 ٧٩٠٠٠
٤٣١٣٩٤ درجه داخل باك كامل بافشارشكن پيكان)Frantec( ۱,۱۴۰,۰۰۰
٤٣٢٢٤٠ يونيت ميل سوپاپROA ١٦٨,٠٠٠
٤٣٣٨٥٢ بلبرينگ كلاچ)Frantec(ROA ۱۳۹,۰۰۰
٤٣٣٨٥٣ ديسك كلاج)Frantec (ROA ۵۹۹,۰۰۰
٤٣٣٨٥٤ صفحه كلاچ)Frantec ( ROA ۴۳۷,۰۰۰
٤٣٦٨٦٣ پمپ هيدروليك)Frantec( ROA ٢,٢٥٠,٠٠٠
٤٥١٥٠٠ پمپ بنزين انژكتورنيسان)Frantec( ٢٧٨,٠٠٠
٤٥٢١١٠ واير شمع نيسان)Frantec( ١٧٨,٠٠٠
٤٦٢٢٣٤ كوئل سمند EF7 باواير)Frantec ( ٤٢٩,٠٠٠
٤٦٢٤٢٠ لامپ H3 سيم دار سمندى)Frantec ( 55W ٢٣,٠٠٠
٤٦٢٧٦٠ تيغه برف پاك كن سمند) Frantec( ١٤٧,٠٠٠
٤٦٢٧٦٧ تيغه برف پاك كن سمند ژله اى) Frantec ( ١٧٨,٠٠٠
٤٦٢٨٠٠ دسته برف پاك كن سمند)Frantec ( ۲۳۸,۰۰۰
٤٦٢٨٠٦ دسته راهنما سمند)Frantec( ۲۳۸,۰۰۰
٤٨٠١٠٨ تسمه تايم ١٣ دندانه زانتيا)Frantec( ٣٢٩,٠٠٠
٤٨٠١١٠ تسمه دينام زانتيا) Frantec( ١٩٧,٠٠٠
٤٨٠٢٨٩ ترموستات زانتيا ٨٣درجه)Frantec( ٨٠,٠٠٠
٤٨١٣٢٠ درجه داخل باك كامل زانتيا)Frantec( ١,١٨٠,٠٠٠
٤٨١٤٠٠ پمپ بنزين انژكتورزانتيا)Frantec( ٣٧٨,٠٠٠
٤٨٢٠٠١ تيغه برف پاكن جلو زانتيا) Frantec( ١٤٩,٠٠٠
٤٨٢٠٠٢ تيغه برف پاكن عقب زانتيا)Frantec( ١١٩,٠٠٠
٤٨٢١٠٥ واير شمع زانتيا)Frenntec( ١٩٩,٠٠٠
٤٨٢٢٣٣ كوئل زانتيا)Frantec( ١,٣٨٩,٠٠٠
٤٩٠١٠٠ تسمه تايم ريو)Frantec( ٢٩٠,٠٠٠
٤٩٠١٠١ تسمه دينام ريو)Frantec( ٨٣,٠٠٠
٤٩٠١٠٢ تسمه كولر ريو)Frantec( ٨٣,٠٠٠
٤٩٢٠٠١ تيغه برف پاكن راست ريو)Frantec( ٥٤,٠٠٠
٤٩٢٠٠٢ تيغه برف پاكن چپ ريو)Frantec( ٥٩,٠٠٠
٤٩٢٠١٠ وايرشمع ريو)Frantec( ٢٦٠,٠٠٠
٥٠٠٢٩٠ ترموستات L90 ٨٩ درجه)Frantec( ٨٠,٠٠٠
۵۰۱۳۳۰ درجه داخل باک L90 ((FRANTEC ۱۱۷۰۰۰۰
٥٠٢٠٠١ تيغه برف پاكن لوگان ٩٠)Frantec(L ٥٩,٠٠٠
٥٠٢٠٠٢ تيغه برف پاكن ژله اى لوگان ٩٠)Frantec(L ٩٩,٠٠٠
٥٠٢٢٣٢ كوئل)Frantec(L90 ٣٤٩,٠٠٠
٥٠٥١١٠ لنت جلو)Frantec( L90 ۳۳۹,۰۰۰
٥٠٥١١١ L90 ( لنت ترمز جلو لوگان (ليبل قرمز ) ۳۷۴۰۰۰
٥٠٥١٢٠ ديسك چرخ جلو)Frrantec( L90 ٤٦٨,٠٠٠
اطلاعات تماس
  • آدرس : ميدان امام خميني، خيابان اكباتان، پاساژ معصومي، طبقه زير همكف، پلاك 12
  • فکس : 02133113269
  • تلفن : 02133113052
  • موبایل : 09121270402 - 09202361318
  • ایمیل : info@baranmotor.ir